Muhasebe Hizmetlerimiz

Muhasebe Hizmetlerimiz

Muhasebe Hizmetlerimiz;

* Muhasebe defter ve kayıtlarının Tek Düzen Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatına uygun şekilde tutulması, raporlanması.

*  Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

*  Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

*  Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

*  İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması.  Aylık Sigorta Prim ve Hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilmesi.

*  İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.  İşten ayrılan personelin işten çıkış işlemlerinin yapılması ,  Kıdem ve İhbar Tazminatları'nın hesaplanması;  SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi.

*  Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak. 

*  Her türlü şirket kuruluşları yapmak   - ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

*  Gerçek ve tüzel kişilere ait  şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

 

 

Yabancı Sermaye Yatırımına Yönelik Hizmetler

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirket ve uluslararası kuruluşlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken bildirimleri yerine getirmek şartıyla nakdi ve gayri nakdi sermaye ile ülkemizde yeni şirket kurmak, şube açmak veya menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az 10% hisse oranı yada aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak suretiyle yatırım yapabilirler. 

Bu doğrultuda ofisimiz;

Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları, 
» Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluşları hakkında danışmanlık, 
» Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık , 
» Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık, 
» Türkiye'de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri, 
» İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık, 
» Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık, 
» Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında hertürlü danışmanlık