VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE %5 İNDİRİM

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE %5 İNDİRİM

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecektir.
Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır.
Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacaktır. Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve tutarını iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkilidir. 
KİMLER FAYDALANACAK
- Ticari, Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olanlar. (Bakkal, Market ,Mobilyacı, Mimar, Mali Müşavir, Avukat kısacası Gelir vergisi mükellefi olan herkes)    
- Finans, Bankacılık ve Sigortacılık  sektörleri dışında olan Kurumlar Vergisi mükellefleri.(Anonim Şirketler, Limited Şirketler, İş Ortaklıkları, Kooperatifler ) 
KİMLER FAYDALANAMAYACAK
Kurumlar Vergisi mükelleflerinden; Bankalar, Faktoring Şirketleri, Sigorta Şirketleri.
Gelir Vergisi mükelleflerinden; Ücret Geliri,  Gayrimenkul Sermaye İradı ( Kira geliri ),  Değer Artış Kazancı , Menkul Sermaye İradı (faiz,kar payı…) edenler.  
İNDİRİMDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN
1-Son 3 yıl içinde vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin yasal süresinde ödenmiş olması gerekiyor. Kanuni süresinde verilmiş ancak sonradan düzeltilen beyannameler ihlal sayılmıyor. Her bir beyanname itibariyle 10 TL’sına kadar eksik ödemede ihlal sayılmıyor.
2- Son 3 yıl  içinde ikmalen, re’sen  veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması. Vergi incelemesi sonucunda mükellef adına Vergi ve Vergi cezası düzenlenmemiş olması gerekiyor. Ancak; yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararıyla veya Uzlaşılması ya da düzeltme hükümlerine göre ortadan kaldırılmış olması ihlal sayılmıyor.
3- İndirimden faydalanılacak yılın beyannamesinin (Kurumlar ve Yıllık Gelir Vergisi beyanı) verildiği tarih itibariyle VADESİ GEÇMİŞ vergi aslı ve cezaları dahil vergi borcu toplamının  1.000.-(BİN) Türk Lirasını aşmaması gerekiyor.
4- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki 4 takvim yılında VUK 359. maddesine muhalefet eden fiillerin işlendiği yönünde tespit olmaması gerekiyor. Vergi Usul Kanun 359. Maddesi  Kaçakçılık Suçları ve Cezalarını kapsamakta.  359. madde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçlarını da içeriyor. 
Yasal süresinde verilecek beyanlar, sadece Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanları değil vergi mükellefiyeti çerçevesinde Vergi Dairelerine verilecek tüm beyanları ifade etmekte. Yıl içinde Damga Vergisine tabi işlem tesisi neticesinde, bir defa dahi olsa Damga Vergisi beyanının yasal süresinde beyan edilmemesi indirim hakkını kaybettirir.
Şartları taşımadığı halde %5 indirimi vergi indirimi alan Vergi Mükelleflerinin almış olduğu indirim tutarları Vergi Ziya-ı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Böyle bir durum neticesinde bundan sonraki yıllar için her hangi bir yasak söz konusu değil. Şartları tekrar sağlayınca indirim hakkı yine devam edecek. 
Yasanın uygulaması 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacak olup, ilk %5 indirim  2017 yılı kazançları için uygulanacak.
Örnek: 2017 hesap döneminde 100.000.- TL Kar eden bir şirket için;
Vergi Matrahı                                                    : 100.000.-TL.
Hesaplanan Kurumlar Vergisi %20                   : 20.000.-TL.
Vergi İndirimi %5                                             :    1.000.- TL.
Ödenecek Vergi                                                :  19.000.-TL.

Görüldüğü üzere 100 bin tl kâr elde eden bir şirket şartları tutuyorsa 1.000 TL bir vergi indirimi kazanmış olmaktadır.
Ancak indirimin bu şekliyle şartları çok ağır olmaktadır. Çok az sayıdaki bir mükellef grubu bu avantajdan yararlanabilir. Hal böyle iken vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ödül niteliğinde olan bu avantajın biraz daha esnetilmesi gerektiğini düşünmekteyim. 


Saygılarımla,
Nevzat Yılmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavi